Statut Fundacji

Statut Fundacji Rozwoju Studentów uchwalony uchwałą Rady Fundatorów Nr 3/11/2014  z dnia 27 listopada 2014 roku oraz Aktem Notarialnym Repertorium A nr 8003 /2014 w dniu 27 listopada 2014 r. przez Notariusza w Warszawie Teresę Dębską – Grelus, z późniejszymi zmianami uchwalonymi uchwałą Rady Fundatorów Nr 1/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.

STATUT FUNDACJI ROZWOJU STUDENTÓW

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Bartłomiej Wiącek oraz Marcin Mariusz Pytkowski, zwani dalej “Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 27 listopada 2014 r. przez Notariusza w Warszawie Teresę Dębską – Grelus za Repertorium A nr 8003 /2014, fundację o nazwie: Fundacja Rozwoju Studentów zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

 §2

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Fundacja może używać nazwy w jej obcojęzycznych odpowiednikach, tłumaczonych tak, aby przetłumaczona nazwa była możliwie najbliższa znaczeniowo nazwie w języku polskim.
 2. Fundacja może używać znaku słowno – graficznego oraz pieczęci o treści i według wzoru ustalonego przez Radę Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

§4

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

 §5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za poza jej granicami.

 §6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji oraz łączyć się z innymi fundacjami .

 §7

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zachowania procedur z § 17.

 §8

Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister właściwy do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 §9

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

  §10

Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, socjalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych, a także młodzieży uczącej się oraz promowanie w tych środowiskach idei przedsiębiorczości i wszelkich działań, które rozwijają umiejętności interpersonalne i organizacyjne.

  §11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie materialnego i niematerialnego wsparcia organizacjom i instytucjom, mającym na celu rozwój naukowy, kulturalny lub sportowy studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz młodzieży uczącej się, lub bezpośrednio z tymi środowiskami współpracującym;
 2. propagowanie, organizację lub współudział w organizacji i podejmowaniu inicjatyw związanych z promocją idei przedsiębiorczości, rozwojem umiejętności interpersonalnych lub przygotowaniem podjęcia pierwszej pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 3. udzielanie studentom i absolwentom uczelni wyższych oraz młodzieży uczącej się materialnego i niematerialnego wsparcia w realizacji celów naukowych, sportowych lub zawodowych,
 4. skupianie wokół idei Fundacji, przedstawicieli nauki, gospodarki, sportu, kultury i sztuki,
 5. wspieranie inicjatyw mających na celu promocję nauki, kultury i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięć jej obywateli w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć środowisk studenckich.

 §12

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy lub świadczeń z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach, które mogą zrzeszać fundacje polskie lub zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK, DOCHODY I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

  §13

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, prawa majątkowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości, a także inne aktywa nabyte lub wypracowane przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).

  §14

Dochody Fundacji, środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności i rozwoju pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 2. darowizn, subwencji, spadków i zapisów od podmiotów krajowych lub zagranicznych,
 3. dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
 5. darów, zbiórek publicznych,
 6. odsetek i depozytów bankowych,
 7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 §15

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

 §16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 §17

1. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, określając w stosownej uchwale przedmiot tej działalności i jej formę.

2. Uchwała Zarządu o podjęciu działalności gospodarczej wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III1

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  §171

Przedmiotem  działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych jest:

 1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 2. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 4. Działalność portali internetowych (PKD63.12.Z)
 5. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD73.12.B)
 6. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych(Internet) ( PKD 73.12.C)
 7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD70.22.Z)
 8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 74.90.Z)
 9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD94.99.Z)
 10. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych(PKD 62.09.Z)
 12. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 13. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)

 § 172

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §173

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 §174

Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

 

 §175

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza, stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalność podstawowej, jaką jest realizacja celów statutowych Fundacji.

 

 §176

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów Statutowych.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 §18

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.

 §19

 1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów.
 2. Fundatorzy podejmują uchwały jednomyślnie, z zastrzeżeniem ust.3
 3. W przypadku pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji przez jednego Fundatora uchwały Rady Fundatorów podejmowane są przez drugiego Fundatora, z tym, że nie dotyczy to zmiany Statutu, co do której uchwała może być podjęta także z udziałem Fundatora pełniącego funkcję w Zarządzie Fundacji.
 4. Sposób i zasady działania Rady Fundatorów określa jej Regulamin, przyjęty przez Fundatorów stosowną uchwałą.

 

 §20

 1. Fundatorzy mogą zostać powołani w skład Zarządu Fundacji.
 2. Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosowania.
 3. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie przez obu Fundatorów uprawnienia Rady Fundatorów, z wyjątkiem prawa powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji oraz zmian Statutu przejmuje Rada Fundacji.

 §21

W razie śmierci obu Fundatorów lub z innych przyczyn czasowej lub trwałej niemożności funkcjonowania Rady Fundatorów jej kompetencje przejmuje Rada Fundacji.

  §22

Do uprawnień Rady Fundatorów oprócz innych spraw wymienionych w Statucie należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady Fundacji,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

 §23

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób osób.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być pracownik Fundacji.

  §24

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym oraz doradczym Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie członków Zarządu Fundacji i Prezesa Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1,
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,
  3. opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji,
  4. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  5. opiniowanie programów działalności Fundacji,
  6. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  7. ustalanie Regulaminu Rady Fundacji i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji.

 §25

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż razy na kwartał, jak również dokonuje czynności kontrolnych w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.
 2. Sposób i zasady działania Rady Fundacji określa jej Regulamin, zatwierdzony przez Fundatorów stosowną uchwałą.
 3. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów obecnych i głosujących w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. W szczególnych przypadkach Rada Fundacji na wniosek jej Przewodniczącego może podejmować uchwały poza posiedzeniami Rady, z tym zastrzeżeniem że dla ważności uchwały swój głos muszą oddać wszyscy jej członkowie.

 §26

Członkowie Rady Fundacji  nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem ich funkcji.

  §27

 1. Rada Fundacji spośród swoich członków może wybierać Wiceprzewodniczącego.
 2. Radę Fundacji reprezentują lub w jej imieniu działają Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Rada Fundacji może powierzyć stosowną uchwałą jej reprezentowanie w poszczególnych sprawach także innym członkom Rady.
 3. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Fundacji obowiązków. Jego uprawnienia oraz obowiązki przejmuje tymczasowo Wiceprzewodniczący, a w jego braku inny członek Rady Fundacji wskazany przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady Fundacji wybrany w tym celu przez Radę Fundacji.

 §28

Mandat członka Rady Fundacji wygasa w skutek:

 1. Rezygnacji z pełnionej funkcji,
 2. Śmierci,
 3. Odwołania z pełnionej funkcji.

 §29

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Radę Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Sposób i zasady działania Zarządu Fundacji określa jego Regulamin, przyjęty przez Radę Fundacji stosowną uchwałą.

  §30

 1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:
  1. prowadzi sprawy, kieruje działalnością i reprezentuje Fundację,
  2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji,
  3. zarządza majątkiem Fundacji,
  4. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  5. zatrudnia pracowników oraz powierza wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw fundacji innym podmiotom,
  6. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za dysponowanie środkami finansowymi Fundacji,
  7. podejmuje decyzje o utworzeniu lub likwidacji zakładów oraz oddziałów Fundacji,
  8. podejmuje decyzje o utworzeniu lub przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń lub innych organizacji.

 §31

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej umowy.
 2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu wynikającego ze stosunku pracy lub innej umowy określa uchwała Rady Fundacji.

 §32

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w skutek:

 1. Rezygnacji z pełnionej funkcji,
 2. Śmierci,
 3. Odwołania z pełnionej funkcji.

  §33

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu.
 3. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych, decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 §34

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.
 2. Do odbierania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. Do poszczególnych czynności lub czynności szczególnego rodzaju Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników.

 

 ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDACJI

  §35

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów (I) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (II) na wniosek Zarządu Fundacji albo (III) na wniosek Rady Fundacji.  Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej przez obu Fundatorów.

  §36

 1. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga jednomyślnie podjętej uchwały w tym przedmiocie.
 2. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane innym wskazanym przez stosowną uchwałą Rady Fundacji podmiotom realizującym cele określone w Statucie.

 

ROZDZIAŁ VI

WEJŚCIE W ŻYCIE STATUTU I ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

  §37

 1. Fundatorzy powołują w drodze uchwały pierwszy skład Zarządu Fundacji wskazując jego Prezesa.
 2. Fundatorzy powołują w drodze uchwały pierwszy skład Rady Fundacji wskazując jej Prezesa.
 3. Fundatorzy powołują w drodze uchwały Radę Fundatorów.

  §38

Fundatorzy nadają Fundacji Statut w drodze uchwały.

 §39

Fundacja rozpoczyna swoją działalność w dacie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestry Sądowego.

 

Copyright © Fundacja Rozwoju Studentów